Diễn đàn kinh tế 2018 - P1.2 Sự phát triển của lĩnh vực NL Việt Nam