Diễn đàn kinh tế 2018 - P1.3 TL: Khai thác và SD hợp lý các nguồn NL cho PTKT bền vững tại Việt Nam