Diễn đàn kinh tế 2018 - P1.4 Sử dụng năng lượng hiệu quả