Diễn đàn kinh tế 2018 - P1.5 Đầu Tư PT NL Sạch. Góc nhìn từ DNVN