Diễn đàn kinh tế 2018 - P1.6 TL : NL Sạch cho Việt Nam - Từ ý tưởng cho tới thực tế